Polityka Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem

W Gruzji wykorzystywanie seksualne nieletnich to wciąż temat tabu. Chcemy, aby lokalni nauczyciele potrafili szybko i skutecznie reagować, gdy rozpoznają, że dzieciom dzieje się krzywda.

Według danych gruzińskiej Rzecznik Praw Obywatelskich w 2020 roku w wyniku gwałtu poszkodowanych było 109 osób, a liczba innych przestępstw na tle seksualnym wyniosła 233. Niemal połowę pokrzywdzonych stanowią osoby nieletnie.

Niestety, regulacje prawne związane z tego typu przypadkami nie są powszechnie wdrażane.

Szkoła powinna pełnić centralne miejsce w zakresie prewencji. Jednak kadry pedagogiczne nie posiadają adekwatnych narzędzi oraz wiedzy, które umożliwiłyby podejmowanie konkretnych działań.

Część pedagogów wciąż woli nie zauważać problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, ale spora grupa go dostrzega i odczuwa frustrację z powodu niskiego poziomu świadomości w społeczeństwie. To ich właśnie chcemy aktywizować tak, aby chronili młodych ludzi pozostawionych dotąd samym sobie z tym problemem.

Projekt jest kontynuacją naszych wcześniejszych działań w Gruzji w ramach programów: RITA oraz Polska Pomoc MSZ RP. Ich ideą przewodnią jest zapoznanie gruzińskich pracowników oświaty z systemem profilaktyki przemocy domowej i seksualnej.

W tej edycji zorganizowane jest zarówno szkolenie stacjonarne dla wybranej grupy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, jak i cztery webinary prowadzone przez polskich i gruzińskich specjalistów.

Dzięki temu oparta na polskim doświadczeniu i wzbogacona o lokalny kontekst Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem zostanie nie tylko wdrożona pliotażowo w dziesięciu wybranych szkołach, ale dotrze do szerokiego grona odbiorców w całym kraju.

Zagadnienia szkolenia:

 • Wykorzystywanie seksualne – definicja
 • Objawy wykorzystywania seksualnego
 • Etapy relacji dziecka ze sprawcą
 • Sytuacja psychologiczna dziecka wykorzystywanego seksualnie
 • Sprawca
 • Rodzic niekrzywdzący
 • Kiedy dochodzi do ujawnienia?
 • Ujawnienie jako proces
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o wykorzystywaniu seksualnym?
 • Ocena ujawnionych treści. Zebranie informacji/ Zapewnienie dziecku ochrony/ Zgłoszenie wykorzystywania seksualnego odpowiednim organom
 • Elementy rozmowy z opiekunem niekrzywdzącym
 • Edukacja opiekuna niekrzywdzącego podczas rozmowy
 • Polityka wewnętrzna instytucji oświatowej dotycząca reagowania na podejrzenie wykorzystywania seksualnego dzieci.

Projekt „Rozwój gruzińskiego sytemu szkoleń nauczycieli i specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i seksualnej wobec dzieci i młodzieży szkolnej” jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundacja Edukacja dla Demokracji

 

Donor

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US