Regulamin

REGULAMIN SERWISU www.humandoc.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: humandoc.pl oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.
2. Serwis humandoc.pl jest prowadzony przez Humandoc (zwany dalej Fundacją) z siedzibą w Opolu (45-523, ul. Baczyńskiego 15), identyfikującą się numerami: NIP 5272622103,     REGON: 142295548 i KRS 0000349151.
3. Strona internetowa umożliwia:
    a. zapoznawanie się z informacjami o działaniach Fundacji,
    b. przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji,
    c. dołączenie do list mailingowych Fundacji.
4. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6.Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce REGULAMIN Serwisu www.humandoc.pl oraz jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

II. INFORMACJE O DZIAŁANIACH FUNDACJI DOSTĘPNE W SERWISIE


1. Fundacja dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
2. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.

III. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN


1. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.                                                                                                                   
2. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:                                                                           
a. Przelewu elektronicznego,
b. Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej),
c. Przelewu tradycyjnego.
3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
4. Transakcje cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
5. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.
6. Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. Płatność udostępniana jest Fundacji w ciągu jednej godziny, nie późnej jednak niż do końca następnego dnia roboczego. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 0,80% od każdej płatności.
7. Płatność cykliczną Użytkownik może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się ze Specjalistą ds. Komunikacji z Darczyńcami pod adresem humandoc@humandoc.pl.
8. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Specjaliście ds. Komunikacji z Darczyńcami pod adresem email humandoc@humandoc.pl.
9. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w punkcie 11., nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
a. pisemnej na adres PayU PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,
b. elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl,
c. telefonicznej pod telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
10. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jego rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT). 

IV. DOŁĄCZENIE DO LIST MAILINGOWYCH


1. Dołączenie do listy mailingowej Fundacji (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolne. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Użytkownika adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe dot. Fundacji.
2. Użytkownik Serwisu zamawiając Newsletter wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji umów, przesłania informacji marketingowych/handlowych lub subskrypcji newsletteru, zgodnie z intencją przekazania danych,
b. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych),
c. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).
3. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera. Twoje dane są bezpiecznie przechowywane tak długo, dopóki nie otrzymamy od Ciebie sprzeciwu. W każdej chwili masz prawo zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, a także je sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także złożyć skargę do organu nadzorczego.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Fundacja jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Użytkownik przy przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe Fundacji, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. Użytkownik może też udostępnić Fundacji swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.  Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa                                                                                           
2. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację HumanDoc, ul. Baczyńskiego 15, 45-523 Opole, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Fundacja informuje, że: użytkownik wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, może także ograniczyć ich przetwarzanie lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. Kontakt pod adresem email humandoc@humandoc.pl.                                                                  
3. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności Serwisu www.humandoc.pl znaleźć można w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu.

 VI. ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH


1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora,
b. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
oraz z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),i  jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych.
2. Użytkownik może żądać całkowitego usunięcia podanych przez siebie danych osobowych, a Fundacja zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu danych Użytkownika z bazy Fundacji, Fundacja nie będzie mogła kontaktować się z Użytkownikiem, ani przesyłać Użytkownikowi żadnych informacji związanych z działalnością Fundacji. W celu usunięcia podanych przez siebie danych osobowych należy skontaktować się z Fundacją pod adresem Fundacja HumanDoc, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole lub adresem email humand@humandoc.pl.

VII. COOKIES


1. Platforma www.humandoc.pl, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputera, telefonu, itd.); umożliwiają Użytkownikowi, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji platformy; nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.
2. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
3. Na platformie www.humandoc.pl ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika, statystycznych, udostępniania funkcji platformy.
4. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres humandoc@humandoc.pl.
2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
3. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US