Dokumenty

statut fundacji

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja HUMANDOC, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez: Mateusza Mularskiego, Urszulę Laskowską, Dominikę Springer, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Panią Aldonę Czamarską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Konduktorskiej nr 4 lok.29, w dniu 08.02.2010 Rep Nr 212/2010.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

 1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.
 2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.

§ 5

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.
 2. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe lub specjalizowane, zwane dalej łącznie „Oddziałami”, przy czym zasady i tryb tworzenia i rozwiązywania Oddziałów, zasady ich funkcjonowania i ramy struktury organizacyjnej określono w § 51 Statutu.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5-1

1. Oddziały Fundacji są tworzone i rozwiązywane przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
2. W uchwale o powołaniu Oddziału określa się:
a) siedzibę Oddziału,
b) adres Oddziału,
c) nazwę Oddziału którą tworzy się poprzez dodania do nazwy fundacji słów „- oddział w” oraz nazwy miejscowości będącej siedzibą Oddziału,
d) strukturę organizacyjną Oddziału,
e) zadania Oddziału,
f) czas na jaki powoływany jest Oddział,
g) inne, istotne dla funkcjonowania Oddziału postanowienia.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Misja fundacji

  § 7

Misja Fundacji

 

Naszą misją jest niesienie pomocy, zarówno tej doraźnej zapobiegającej śmierci i cierpieniu ludności cywilnej, jak i tej rozwojowej dającej perspektywę na osiągniecie wyższego poziomu ekonomicznego i społecznego.

Mamy pełną świadomość, iż nie można mówić o rozwoju, a tym bardziej wdrażać projektów i programów rozwojowych, w krajach rozdartych konfliktami, w których pierwszoplanową rolę odgrywa pomoc humanitarna i gdzie największą wagę ma ludzkie życie.
Jednocześnie nie można szukać i budować pokoju nie gwarantując zrównoważonego rozwoju opartego na poszanowaniu lokalnej specyfiki i różnorodności.

Poszukując rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju zwielokrotniamy jednocześnie wysiłki na rzecz zapobiegania powstawaniu napięć, nieporozumień i konfliktów, wynikających z obaw przed nieuchronnymi 
zmianami. 

Tylko otwartość, która akceptuje, respektuje i ceni różnorodność, tworzy perspektywy osobistego rozwoju, i czyni grupy dotychczas wykluczone – takie jak kobiety, dzieci, osoby chore i z niepełnosprawnościami, mniejszości społeczne i religijne oraz uchodźcy czy ofiary klęsk żywiołowych, epidemii i katastrof – pełnymi beneficjentami zmian.

Pokój, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój i prawa człowieka są ze sobą powiązane i wzajemnie się wzmacniają, tak naprawdę tworzą mechanizm, który po usunięciu nawet jednego z elementów przestaje funkcjonować.

Wszystkie one leżą u podstaw działania naszej Fundacji. Dlatego też nasze projekty opierają się na głębokiej współpracy z parterami lokalnymi bo tylko takie podejście nadaje kontekst naszym programom, gwarantuje dostęp do obszarów działania, a w długoterminowej perspektywie gwarantuje trwałość efektów naszej pracy- co jest samo w sobie celem.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 8

Celem fundacji jest:

 

 1. wspieranie edukacji i rozwoju społeczeństw (w tym społeczeństwa polskiego) i budowanie współpracy na rzecz rozwoju z krajami rozwijającymi się;
 2. poszerzanie świadomości i wiedzy społeczeństw w zakresie edukacji globalnej;
 3. zapewnianie równego dostępu do edukacji, kultury, informacji i sztuki;
 4. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, ekologii i ochrony praw zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zrównoważonej turystyki i krajoznawstwa;
 5. edukację dla bezpieczeństwa dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. działania na rzecz mniejszości narodowych i różnorodności kulturowej;
 7. upowszechnianie i ochronę praw osób z niepełnosprawnościami, chorych, pokrzywdzonych, weteranów i grup defaworyzowanych bądź wykluczonych społecznie;
 8. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz wyrównywanie szans na rozwój poprzez wsparcie utalentowanej młodzieży;
 9. działania na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie wśród kobiet, osób starszych lub wykluczonych społecznie;
 10. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i wzmacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego;
 12. ochronę i promocję zdrowia, w tym promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 13. wspieranie działalności wolontariackiej;
 14. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób fizycznych będących w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej;
 15. udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu w kraju i za granicą, w tym wsparcie ratownictwa i ochrony ludności;
 16. udzielania pomocy systemowej (w tym wsparcia psychologicznego, prawnego, zawodowego oraz pomocy społecznej i finansowej) osobom wykluczonym, poszkodowanym, mniejszościom narodowym, uchodźcom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 17. ochrona równych praw kobiet i mężczyzn;
 18. upowszechnianie i ochrona praw dziecka,
 19. prowadzenie działalności na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce oraz pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 20. wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze pożytku publicznego.

 

 

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie materiałów medialnych i kampanii społecznych o treściach społecznie zaangażowanych.
 2. Ułatwianie kontaktów oraz wymianę informacji pomiędzy branżą medialną a organizacjami pozarządowymi, rządowymi oraz innymi podmiotami.
 3. Niesienie pomocy, w szczególności pomocy rozwojowej i humanitarnej, w krajach rozwijających się.
 4. Upowszechnianie edukacji globalnej, w tym wprowadzanie elementów edukacji globalnej do systemu szkolnictwa.
 5. Organizację wydarzeń kulturalnych (w tym: festiwali, przeglądów, koncertów, spotkań, warsztatów, debat, paneli, występów, widowisk, zawodów sportowych, wystaw, wernisaży prac młodych twórców i innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych).
 6. Udzielanie wsparcia rzeczowego, osobowego bądź finansowego umożliwiającego wyrównanie szans kobiet, dzieci znajdujących się w gorszej sytuacji materialnej, nowych osób na rynku pracy, osób wykluczonych społecznie, uchodźców, sierot, weteranów oraz osób z niepełnosprawnością.
 7. Udzielanie wsparcia rzeczowego, osobowego bądź finansowego wspomagającego rozwój wybitnych jednostek w tym utalentowanej młodzieży, niezależnych sportowców, naukowców, artystów, osoby ze środowisk akademickich.
 8. Organizowanie pracy wolontariackiej i wyjazdów dla wolontariuszy.
 9. Wymianę doświadczeń z innymi krajami poprzez współpracę z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i medialnymi o podobnym profilu.
 10. Wspomagania technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Prowadzenie projektów z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej i działania na rzecz poprawy jakości kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji.

§ 91

 1. Działalność Fundacji mieszcząca się w zakresie działalności pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Fundacji.
 2. Działania opisane w § 9 ust. 1 powyżej prowadzone będą w sposób nieprowadzący do uzyskania przez Fundację dochodów, zaś wszelkie środki uzyskane przez Fundację w toku tych działań wydatkowane będą na jej cele statutowe.
 3. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 9 ust. 1, w zakresie wskazanym w § 9 ust. 1 pkt. 1-11.

 

§ 10

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji mających zbieżne cele z jej celami.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może uczestniczyć w łączonych projektach z innymi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, instytucjami medialnymi i innymi podmiotami.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych), z czego 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

1. Dochody fundacji mogą pochodzić, w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek publicznych,
d) dochodów z majątku fundacji,
e) odsetek bankowych,
f) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji większością głosów składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskiwaną przez Fundację przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

6. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 13

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności zakresie:
a) tworzenia filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, (PKD 59.11.Z),
b) postprodukcji związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, (PKD 59.12.Z),
c) dystrybucji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, (PKD 59.13.Z)
d) projekcji filmów, (PKD 59.14.Z),
e) kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), kaset wideo, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, (PKD 18.20.Z),
f) sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, (PKD 47.63.Z),
g) sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, (PKD 46.43.Z),
h) wydawania gazet, (PKD 58.13.Z),
i) wydawania czasopism i pozostałych periodyków, (PKD 58.14.Z),
j) wydawania książek, (PKD 58.11.Z),
k) pozostałej działalności wydawniczej, (PKD 58.19.Z),
l) działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, (PKD 59.20.Z),
m) działalności reklamowej, (PKD 73.11.Z),
n) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów, (PKD 82.30.Z),
o) pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, (PKD 85.52.Z),
p) działalność związana z tłumaczeniami, (PKD 74.30.Z),
q) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, (PKD 47.91.Z),
r) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
s) badanie rynku i opinii publicznej, (PKD 73.20.Z).

4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią inne jednostki organizacyjne.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 14

 

Przy dysponowaniu majątkiem i dochodami Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Władze fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji;
2) Rada Fundacji.

Zarząd fundacji

§ 16

1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji i posiada pełne kompetencje w zakresie prowadzenia jej działalności.
2. Zarząd Fundacji składa się z minimum 2 osób.
3. Organ Zarządu jest kadencyjny. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Członek Zarządu może pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję jeśli został ponownie powołany.
41. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji na ręce zarządu, zakończenia kadencji, odwołania przez Fundatorów albo śmierci.
6. Nowych Członków Zarządu powołują Fundatorzy w składzie minimum dwóch osób mocą osobnej uchwały. Każdy z Fundatorów ma prawo powołać minimum jednego nowego członka Zarządu jednak musi być on zaakceptowany przez pozostałych Fundatorów większością głosów. Jeśli jeden z Fundatorów nie bierze udziału w głosowaniu jego decyzja jest równoznaczna z zaakceptowaniem wyboru nowych członków zarządu.
7. Fundatorzy mają prawo powołać Członka Zarządu spośród byłych Członków Zarządu.
8. (uchylony)
9. Członkowie Zarządu powołują Prezesa Zarządu na mocy osobnej uchwały. Decyzja o wyborze Prezesa zapada większością głosów.
10. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
11. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu.
12. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej dwóch jego członków.
13. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
14. Prezes i członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
15. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa członek Zarządu.
16. Zarząd Fundacji ma prawo do decydowania w sprawie zmian w statucie Fundacji, zmiany nazwy i siedziby Fundacji oraz tworzenia i likwidowania Oddziałów Fundacji, zmiany celów i zasad działania fundacji, misji fundacji, sposobu reprezentacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji. Decyzje zarządu w sprawie tych zmian muszą być podjęte jednogłośnie za zgodą wszystkich członków Zarządu.

§ 17

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
b) nadzór nad działalnością Fundacji
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) uchwalanie regulaminów
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) reprezentowanie fundacji na zewnątrz
i) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
j) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
k) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości,
l) powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
m) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji zgodnie ze stosownymi przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
n) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o podjęcie uchwał w sprawach należących do jej kompetencji.

 

Sposób reprezentacji

§ 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji oraz w sprawach z zakresu prawa pracy i związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych może składać jednoosobowo jeden z członków Zarządu.
 1. W sprawach zmian w statucie Fundacji, zmiany nazwy i siedziby Fundacji oraz powoływania stałych i czasowych placówek terenowych, zmiany celów i zasad działania fundacji, misji fundacji, sposobu reprezentacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji decyzję podejmuje jednogłośnie Zarząd.

 

Rada Fundacji

§ 181

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-opiniodawczym, o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
 2. Rada Fundacji składa się z minimum dwóch osób, w tym Przewodniczącego.
 3. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.
 4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy w składzie minimum dwóch osób. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje Rada Fundacji. Po zakończeniu kadencji kolejną Radę Fundacji powołuje odchodząca Rada Fundacji.
 5. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków nie później niż na jeden miesiąc przed upływem swojej kadencji. W przypadku niewybrania nowych członków Rady Fundacji w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, mandat ustępujących członków Rady Fundacji ulega przedłużeniu do czasu wyboru nowej Rady Fundacji.
 6. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego. Wyboru pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji dokonują Fundatorzy.
 7. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić więcej niż raz.
 8. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 9. Rada Fundacji jest powoływana na 4-letnią kadencję, wspólną dla wszystkich jej członków, za wyjątkiem pierwszej Rady Fundacji, której kadencja wynosi jeden rok. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
 10. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
  1.  śmierci,
  2. złożenia rezygnacji,
  3. utraty zdolności do czynności prawnych lub sądowego pozbawienia praw publicznych,
  4. odwołania z pełnienia funkcji na skutek:
   1. podjęcia przez członka Rady Fundacji pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji,
   2. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
   3. rażącego niewykonywania przez członka Rady Fundacji kompetencji przysługujących mu na mocy Statutu, naruszenia postanowień Statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z działalnością Fundacji.
 11. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić na wniosek członków Rady Fundacji lub co najmniej dwóch Fundatorów.
 12. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Członka Rady Fundacji odwołują pozostali członkowie jednogłośnie.
 13. Nowego członka Rady Fundacji powołują pozostali członkowie jednogłośnie.
 14. Powołanie i odwołanie nowego Członka Rady Fundacji jest możliwe, jeżeli Zarząd Fundacji nie zgłosi sprzeciwu co do osoby kandydata, a o posiedzeniu Rady Fundacji, na którym odbywa się głosowanie nad odwołaniem lub powołaniem, zostali skutecznie powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji, nie później aniżeli 14 dni przed posiedzeniem.
 15. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 16. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 17. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. O przyznaniu Członkom Rady Fundacji wynagrodzenia decydują Fundatorzy w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 18. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 19. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego, o ile Statut nie stanowi inaczej. W razie równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego. W przypadku, gdy skład Rady Fundacji nie liczy sobie więcej niż dwie osoby, uchwały Rady Fundacji podejmowane są jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji.
 20. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji z jego inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji e-mailowo lub pisemnie, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący oraz kieruje jej pracami. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu i Fundatorzy.
 21. Jeśli decyzje Rady Fundacji są podejmowane w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie zwołuje się posiedzenia Rady Fundacji.

     

    § 182

    1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
     1. opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych;
     2. opiniowanie rocznego planu działalności Fundacji w zakresie zadań finansowanych;
     3. przekazywanie Zarządowi informacji o opiniach w przedmiocie dokumentów wymienionych w pkt. 1-2 powyżej;
     4. wyrażanie zgody na zbycie przez Zarząd majątku Fundacji;
     5. określanie wynagrodzeń członków Zarządu;
     6. doradztwo w zakresie procedur Fundacji, kierunków działalności Fundacji, sposobu realizacji celów Fundacji, fundrisingu i wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd;
     7. prawo do odwołania jednomyślnie w trybie natychmiastowym członka Zarządu, który rażąco i w sposób zawiniony nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, tj. nie wypełnia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, w sposób istotny narusza postanowienia Statutu lub przekracza zakres kompetencji przysługujących członkowi Zarządu, a także który w sposób zawiniony działa ze szkodą na rzecz majątku Fundacji, przez co rozumie się szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu, tj. zapłacone kary publicznoprawne lub zwrócone dotacje. W przypadku odwołania członka Zarządu w trybie natychmiastowym, Rada Fundacji ma obowiązek powołać nowego członka Zarządu tylko w sytuacji gdy istniejący skład Zarządu zawiera mniej niż dwie osoby. Przed odwołaniem członka Zarządu z ww. powodów, Rada Fundacji ma obowiązek odebrać od tego członka Zarządu wyjaśnienia wobec stawianych mu zarzutów i rozpatrzyć je;
     8. wydawanie na wniosek organu nadzoru zaświadczeń, że prowadzona przez Fundację działalność jest zgodna z prawem, zasadami gospodarki finansowej obowiązującymi organizacje pożytku publicznego.
     1. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Fundacji.
     Połączenie z inną fundacją

     § 19

     1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
     2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

     § 20

     W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje jednogłośnie Zarząd.

      

     Likwidacja fundacji

     § 21

     1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, lub w razie decyzji Zarządu w tym przedmiocie.
     2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

     § 22

     Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

     § 23

     Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Zarządu, na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

      

     Nasza polityka i wartości

     sprawozdania

     2010

     Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
     Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

     2014

     Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
     Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

     2018

     Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
     Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

     2022

     Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
     Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

     2011

     Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
     Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

     2015

     Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
     Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

     2019

     Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
     Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

     2023

     Sprawozdanie finansowe – POBIERZ

     2012

     Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
     Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

     2016

     Sprawozdanie finansowe i merytoryczne – POBIERZ

      

     2020

     Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
     Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

      

     2013

     Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
     Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

     2017

     Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
     Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

     2021

     Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
     Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

      

     Regulamin serwisu i Polityka Prywatności

     Polityka Bezpieczeństwa

     WESPRZYJ
     NAS
     SUPPORT
     US