Stawiamy na inkluzywność

Wdrażamy projekt skierowany w szczególności do trzech grup docelowych wśród uchodźców: osób doświadczających przemocy ze względu na płeć, członków społeczności romskiej oraz LBGTQ+.

Projekt: „Wsparcie ratujące życie oraz uwzględniające kwestie równości płci, w tym w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i ochrony przed przemocą związaną z płcią dla wszystkich dotkniętych konfliktem osób w Ukrainie i w Polsce” jest realizowany przy współpracy z organizacją CARE International in Poland i finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Każdego miesiąca Fundacja HumanDoc pomaga około 1500 uchodźcom. Działając za pośrednictwem trzech centrów integracji i opieki prawnej w Opolu i Warszawie oferujemy szereg usług, ze szczególnym naciskiem na zaspokajanie wyjątkowych potrzeb osób, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć (GBV), osób niepełnosprawnych, należących do mniejszości narodowych lub deklarujących się jako LBGRQ+.

 Co robimy?

  1. Budujemy potencjał

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia budowania potencjału nie tylko w naszej organizacji, ale także wśród innych instytucji i osób pracujących z uchodźcami. W naszych centrach integracji realizujemy specjalistyczne szkolenia na temat reagowania na przemoc. Są one skierowane są do wszystkich naszych pracowników i grup wspierających. Organizujemy także zaawansowane warsztaty prowadzone przez ekspertów zewnętrznych: prawników, pracowników domów opieki społecznej i polską policję.

  1. Wspieramy uchodźców w centrach integracji

Prowadzimy ośrodek pomocy prawnej w Warszawie oraz dwa ośrodki integracji uchodźców w Warszawie i Opolu. Świadczymy usługi takie, jak: wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna i informacyjna, spotkania integracyjne i działania edukacyjne. Współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami przy organizowaniu różnych zajęć i wydarzeń dla naszych beneficjentów.

  1. Wspieramy uchodźców w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania

Nasze mobilne zespoły, składające się z opiekunów społecznych, psychologów i prawników odwiedzają ośrodki zbiorowego zakwaterowania w województwach: mazowieckim, opolskim, dolnośląskim, pomorskim i śląskim. Współpracujemy ze społecznościami lokalnymi, aby dotrzeć do jak największej grupy osób potrzebujących pomocy i każdemu zapewnić niezbędne wsparcie.

  1. Informujemy

Staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, by informować o metodach rozpoznawania przemocy i sposobach reagowania na nią. Seria animacji na ten temat ukaże się w językach: ukraińskim, polskim, angielskim i rosyjskim w naszych mediach społecznościowych Celem kampanii jest edukacja i podnoszenie świadomości na temat zapobiegania i reagowania na przemoc (GBV), a także usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (SRH).

Wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom, kompleksowym szkoleniom i zaangażowaniu wywieramy trwały i pozytywny wpływ na życie wszystkich osób, którym służymy, niezależnie od ich pochodzenia, płci, wieku i przebytych doświadczeń.

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US