Zrównoważone jutro – projekt dla przyszłości (edukacji) w Polsce

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Fundacja HumanDoc kontynuuje  podnoszenie jakości kształcenia w Polsce w odniesieniu do kwestii najbardziej aktualnych w skali globalnej. Tym razem, wraz z partnerami merytorycznymi , tj. uczelniami wyższymi z Polski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Wrocławski  i  zza granicy (z Islandii i Norwegii), opracujemy nowy przedmiot z zakresu zrównoważonego rozwoju. Będzie to pierwszy tego rodzaju kierunek na polskich uczelniach wyższych, stanowiący odpowiedź na lukę w obecnym systemie nauczania w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Prace nad realizacją projektu ruszyły już pełną parą. We współpracy z akademikami powstały zespoły robocze, które zbierają materiały do dalszych prac. Wsparcia merytorycznego udzielają akademikom eksperci – pierwszym z nich była Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka WWF Polska.

Do tego, podczas realizacji projekty wykorzystamy nowe technologie oraz wiedzę Fundacji HumanDoc z zakresu mediów, by stworzyć pierwszy w Polsce interdyscyplinarny przedmiot w atrakcyjnej formie. Dlatego uzupełnieniem wprowadzenia innowacyjnego przedmiotu będzie wydanie multimedialnego podręcznika, do którego stworzymy szereg form audiowizualnych – reportaży, kampanii społecznych czy human stories. Nowa jakość nauczania rezonować będzie w przyszłości lepiej wyedukowanym społeczeństwem, świadomym degradacji środowiska i poszukującym skutecznych rozwiązań. Zarówno w skali jednostkowej, lokalnej, jak i na poziomie rządowym oraz na arenie międzynarodowej.

Nowa jakość nauczania

Celem naszego projektu jest wprowadzenie przedmiotu z zakresu zrównoważonego rozwoju na dziesięciu kierunkach na trzech uczelniach w Polsce: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Opolskim. Będzie to pierwszy tego rodzaju przedmiot wprowadzony na polskie uczelnie, który w sposób holistyczny łączyć będzie zagadnienia z różnych obszarów nauki.

Nowy, innowacyjny przedmiot to nowe możliwości dla polskich studentów: możliwość zdobywania wiedzy osadzonej w kontekście najbardziej aktualnych i palących wyzwań globalnych. Jednocześnie będzie to wiedza pozwalająca na realne reakcje i wpływ na rzeczywistość.

Podczas projektu będziemy współpracować z naszymi sprawdzonymi partnerami merytorycznymi: Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Opolskim oraz Uniwersytetem Wrocławskim. Zaangażowanie naukowców z tych ośrodków w kolejny projekt Fundacji HumanDoc z jednej strony napawa nas dumą, z drugiej pozwala uzasadniać optymizm co do rezultatów naszego wspólnego działania.

Co ważne, wspierać nas będą partnerzy merytoryczni z Norwegii i Islandii oraz międzynarodowej organizacji z siedzibą na Svalbardzie, jak i eksperci z tematyki zrównoważonego rozwoju.Również ta kwestia opiera się na innowacyjnym rozwiązaniu. Punktem wyjścia naszego projektu jest stworzenie międzyuczelnianego i międzynarodowego zespołu naukowców, którzy nie tylko opracują zagadnienia merytoryczne, ale także wspólnie opracują program i przygotują materiały dydaktyczne.

 

 Nowe technologie w służbie nauki

Jednocześnie, pragnąć podzielić się wiedzą ekspercką z jak najszerszym gronem polskich odbiorców: akademikami, ale także studentami i młodzieżą starszych klas licealnych, opracujemy multimedialny podręcznik zawierające nasze autorskie treści. Istotą podręcznika, oprócz jego wartości merytorycznej, będzie również fakt jego dostępności dla wszystkich pragnących poszerzyć horyzonty.

Podczas projektu stworzymy materiały audiowizualne, w tym reportaże oraz inne formy video, jak human stories czy kampanie społeczne.  Ta część zadania jest odbiciem umiejętności i możliwości zespołu HumaDoc oraz pewności co do tego jaką siłę oddziaływania ma obraz. Wiemy, że filmy są dziś najlepszymi nośnikami informacji. Oddziałują na widza sugestywnym obrazem, dźwiękiem i emocjonującą historią bohaterów. Dlatego też materiały audiowizualne są tak popularną i atrakcyjną formą dla młodych odbiorców. 

Osią projektu jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Równie ważnym elementem jest także nasza koncepcja działania, która wprost przełoży się na efekty: szukamy rozwiązań interdyscyplinarnych przedstawiających zagadnienia w sposób holistyczny, integrujący wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny kwestii zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że podnoszenie kwalifikacji polskiej kadry akademickiej przełoży się nie tylko na jakość nauczania, ale także na zaangażowanie i inspirowanie studentów, liderów społecznych do realnego działania. Efekty naszego projektu będą sięgać znacznie dalej niż wprowadzenie nowego przedmiotu i wydania podręcznika multimedialnego. Projekt HumaDoc będzie początkiem kształtowanej przez nas zmiany, której efekty rezonować będą w wykształconym społeczeństwie, świadomym zagrożeń i potrzeb globalnego świata, poszukującym rozwiązań istotnych dla zrównoważonego rozwoju w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej.

Urszula Martyniszyn

Fundacja HumanDoc

Projekt „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce”  korzysta z dofinansowania o wartości 188 060,40 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG na lata 2014-2021.

Celem projektu jest wprowadzenie przedmiotu z zakresu zrównoważonego rozwoju na dziesięciu kierunkach na trzech uczelniach w Polsce: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Opolskim.

O Fuduszach EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego

Partnerzy merytoryczni projektu

Patronat honorowy

Projekt „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce” jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Partnerem Strategicznym Projektu jest

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US