Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja HUMANDOC, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez: Mateusza Mularskiego, Urszulę Laskowską, Dominikę Springer, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Panią Aldonę Czamarską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Konduktorskiej nr 4 lok.29, w dniu 08.02.2010 Rep Nr 212/2010.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.

§ 5

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.
2. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe lub specjalizowane, zwane dalej łącznie „Oddziałami”, przy czym zasady i tryb tworzenia i rozwiązywania Oddziałów, zasady ich funkcjonowania i ramy struktury organizacyjnej określono w § 51 Statutu. .
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5-1

1. Oddziały Fundacji są tworzone i rozwiązywane przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
2. W uchwale o powołaniu Oddziału określa się:
a) siedzibę Oddziału,
b) adres Oddziału,
c) nazwę Oddziału którą tworzy się poprzez dodania do nazwy fundacji słów „- oddział w” oraz nazwy miejscowości będącej siedzibą Oddziału,
d) strukturę organizacyjną Oddziału,
e) zadania Oddziału,
f) czas na jaki powoływany jest Oddział,
g) inne, istotne dla funkcjonowania Oddziału postanowienia.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 7

Misja fundacji
W przekonaniu, że na polskim rynku medialnym zbyt mało uwagi poświęca się problematyce społecznej oraz z uwagi na brak rzetelnych informacji na temat działalności bardzo prężnie rozwijającego się w Polsce sektora organizacji pozarządowych, Fundacja jest platformą, za pomocą której profesjonaliści z mediów telewizyjnych, radiowych i prasowych wraz z ludźmi pracującymi w organizacjach pozarządowych, tworzą wspólnie edukacyjne, informacyjne oraz promocyjne projekty audiowizualne i prasowe o wymiarze społecznym i artystycznym a także prowadzą działalność społeczną i artystyczną zawartą w celach statutowych Fundacji.
Cele i zasady działania fundacji

§ 8

Podstawowym celem fundacji jest wspieranie edukacji i rozwoju społeczeństw (w tym społeczeństwa polskiego), a w szczególności:
a) budowanie współpracy na rzecz rozwoju z krajami rozwijającymi się;
b) poszerzanie świadomości i wiedzy społeczeństw w zakresie edukacji globalnej;
c) zapewnianie równego dostępu do edukacji, kultury, informacji i sztuki;
d) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
e) edukację dla bezpieczeństwa dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
f) działania na rzecz mniejszości narodowych i różnorodności kulturowej;
g) upowszechnianie i ochronę praw osób z niepełnosprawnościami, chorych, pokrzywdzonych, weteranów i grup defaworyzowanych bądź wykluczonych społecznie;
h) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz wyrównywanie szans na rozwój poprzez wsparcie utalentowanej młodzieży;
i) działania na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie wśród kobiet, osób starszych lub wykluczonych społecznie;
j) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
k) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i wzmacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego;
l) ochronę i promocję zdrowia, w tym promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
m) wspieranie działalności wolontariackiej.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Tworzenie materiałów medialnych i kampanii społecznych o treściach społecznie zaangażowanych.
2. Ułatwianie kontaktów oraz wymianę informacji pomiędzy branżą medialną a organizacjami pozarządowymi, rządowymi oraz innymi podmiotami.
3. Niesienie pomocy, w szczególności pomocy rozwojowej i humanitarnej, w krajach rozwijających się.
4. Upowszechnianie edukacji globalnej, w tym wprowadzanie elementów edukacji globalnej do systemu szkolnictwa.
5. Organizację wydarzeń kulturalnych (w tym: festiwali, przeglądów, koncertów, spotkań, warsztatów, debat, paneli, występów, widowisk, zawodów sportowych, wystaw, wernisaży prac młodych twórców i innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych).
6. Udzielanie wsparcia rzeczowego, osobowego bądź finansowego umożliwiającego wyrównanie szans kobiet, nowych osób na rynku pracy, osób wykluczonych społecznie, weteranów oraz osób z niepełnosprawnością.
7. Udzielanie wsparcia rzeczowego, osobowego bądź finansowego wspomagającego rozwój wybitnych jednostek w tym utalentowanej młodzieży, niezależnych sportowców, naukowców, artystów, osoby ze środowisk akademickich.
8. Organizowanie pracy wolontariackiej i wyjazdów dla wolontariuszy.
9. Wymianę doświadczeń z innymi krajami poprzez współpracę z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i medialnymi o podobnym profilu.
10. Wspomagania technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Prowadzenie projektów z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej i działania na rzecz poprawy jakości kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji.

§ 10

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji mających zbieżne cele z jej celami.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może uczestniczyć w łączonych projektach z innymi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, instytucjami medialnymi i innymi podmiotami.

Majątek i dochody fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych), z czego 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

1. Dochody fundacji mogą pochodzić, w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek publicznych,
d) dochodów z majątku fundacji,
e) odsetek bankowych,
f) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji większością głosów składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza  tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 13

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności zakresie:
a) tworzenia filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, (PKD 59.11.Z),
b) postprodukcji związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, (PKD 59.12.Z),
c) dystrybucji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, (PKD 59.13.Z)
d) projekcji filmów, (PKD 59.14.Z),
e) kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), kaset wideo, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, (PKD 18.20.Z),
f) sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, (PKD 47.63.Z),
g) sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, (PKD 46.43.Z),
h) wydawania gazet, (PKD 58.13.Z),
i) wydawania czasopism i pozostałych periodyków, (PKD 58.14.Z),
j) wydawania książek, (PKD 58.11.Z),
k) pozostałej działalności wydawniczej, (PKD 58.19.Z),
l) działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, (PKD 59.20.Z),
m) działalności reklamowej, (PKD 73.11.Z),
n) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów, (PKD 82.30.Z),
o) pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, (PKD 85.52.Z),
p) działalność związana z tłumaczeniami, (PKD 74.30.Z),
q) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, (PKD 47.91.Z),
r) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
s) badanie rynku i opinii publicznej, (PKD 73.20.Z).
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią inne jednostki organizacyjne.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 14

Przy dysponowaniu majątkiem i dochodami Fundacji zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Władze Fundacji

§ 15

Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 16

1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji i posiada pełne kompetencje w zakresie prowadzenia jej działalności.
2. Zarząd Fundacji składa się z minimum 2 osób.
3. Organ Zarządu jest kadencyjny. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Członek Zarządu może pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję jeśli został ponownie powołany.
5. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji na ręce zarządu, zakończenia kadencji, odwołania przez Fundatorów albo śmierci.
6. Nowych Członków Zarządu powołują Fundatorzy w składzie minimum dwóch osób mocą osobnej uchwały. Każdy z Fundatorów ma prawo powołać minimum jednego nowego członka Zarządu jednak musi być on zaakceptowany przez pozostałych Fundatorów większością głosów. Jeśli jeden z Fundatorów nie bierze udziału w głosowaniu jego decyzja jest równoznaczna z zaakceptowaniem wyboru nowych członków zarządu.
7. Fundatorzy mają prawo powołać Członka Zarządu spośród byłych Członków Zarządu.
8. Fundatorzy mają prawo do odwołania większością głosów w trybie natychmiastowym członka Zarządu, który rażąco nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań bądź działa ze szkodą na rzecz Fundacji. W przypadku odwołania członka Zarządu w trybie natychmiastowym, Fundatorzy mają obowiązek powołać nowego członka Zarządu tylko w sytuacji gdy istniejący skład zarządu zawiera mniej niż dwie osoby.
9. Członkowie Zarządu powołują Prezesa Zarządu na mocy osobnej uchwały. Decyzja o wyborze Prezesa zapada większością głosów.
10. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
11. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu.
12. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej dwóch jego członków.
13. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
14. Prezes i członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
15. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa członek Zarządu.
16. Zarząd Fundacji ma prawo do decydowania w sprawie zmian w statucie Fundacji, zmiany nazwy i siedziby Fundacji oraz tworzenia i likwidowania Oddziałów Fundacji, zmiany celów i zasad działania fundacji, misji fundacji, sposobu reprezentacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji. Decyzje zarządu w sprawie tych zmian muszą być podjęte jednogłośnie za zgodą wszystkich członków Zarządu.

§ 17

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
b) nadzór nad działalnością Fundacji
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
d) uchwalanie regulaminów
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
h) reprezentowanie fundacji na zewnątrz
i) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
j) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
k) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości,
l) powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 18

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji oraz w sprawach z zakresu prawa pracy i związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych może składać jednoosobowo jeden z członków Zarządu.
2. W sprawach zmian w statucie Fundacji, zmiany nazwy i siedziby Fundacji oraz powoływania stałych i czasowych placówek terenowych, zmiany celów i zasad działania fundacji, misji fundacji, sposobu reprezentacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji decyzję podejmuje jednogłośnie Zarząd.

Połączenie z inną Fundacją

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 20

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje jednogłośnie Zarząd.

Likwidacja Fundacji

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, lub w razie decyzji Zarządu w tym przedmiocie.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 22

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Zarządu, na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Tutaj znajduje się statut Fundacji HumanDoc

Pobierz PDF