Fundacja HumanDoc #wecare

kim jesteśmy?

Fundacja HumanDoc została powołana w celu edukacji i działania na rzecz rozwiązywania problemów globalnych.
Przez 10 ostatnich lat z powodzeniem zrealizowaliśmy liczne interdyscyplinarne projekty, których wspólnym mianownikiem jest wsparcie społeczeństw, wyrównywanie szans i działanie w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Specjalizujemy się w kompleksowym zarządzaniu złożonymi, wieloetapowymi projektami, które realizujemy przy wsparciu doświadczonych ekspertów, którzy podzielają nasze wartości. 

 

Efekt reakcji łańcuchowej

Tym, którzy po raz pierwszy mają styczność z Fundacją HumanDoc najtrudniej zrozumieć rozpiętość naszych działań. Na pierwszy rzut oka trudno znaleźć wspólny mianownik dla budowy ogródka warzywnego przy szkole w Ugandzie, kręcenia reportażu o wpływie zmian klimatu na Malediwy, czy edukację polskiego społeczeństwa poprzez tworzenie nowych kierunków studiów i organizację jednego z największych festiwalu filmów dokumentalnych.

Nie możemy się zdecydować?

Przeciwnie. Doskonale wiemy czego chcemy i od dekady konsekwentnie realizujemy nasze pomysły. HumanDoc jest jak reakcja łańcuchowa: zaczyna się od zespołu, który tworzą zaangażowane osoby, wyznające takie same wartości. Wymieniamy doświadczenia i pomysły, po czym przekładamy je na realne działania. Każdy nowy projekt pociąga za sobą szereg kolejnych. Każde działanie to wzmacnianie więzi z dotychczasowymi partnerami, ale też nawiązywanie nowych relacji. Suma nowych doświadczeń przekłada się na nowe idee, z których powstają nowe realizacje. Te zaś zagłębiają się coraz bardziej w istotę danego problemu.

 Nasze projekty nie powstały jednego dnia – jeden wynika z drugiego. Są konsekwencją wcześniejszych działań, stopniowego poznawania problemu, zdobywania zaufania partnerów, a przede wszystkim beneficjentów, którzy korzystając z naszej pomocy i dzieląc się osobistymi doświadczeniami, wskazują kolejne luki w systemie 

 

Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania systemowe w zakresie społecznym i na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Nasze projekty są docenianie przez polskie i zagraniczne podmioty

Działania na rzecz wzmocnienia systemu ochrony ofiar przemocy domowej w Gruzji
opisano jako dobrą praktykę w raporcie
OECD z 2018r

Projekt „Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu edukacji studentów dziennikarstwa i politologii”  został laureatem GENE Global Education Award 2020/2021 – to oznacza, że został on uznany za jeden z siedmiu najlepszych w skali całej Europy projektów w zakresie edukacji globalnej

 

Projekt skierowany do osób niewidomych
w krajach postsowieckich
został uznany przez Fundusz Wyszehradzki
Projektem Roku 2018

 

Opracowanie nowych modułów kształcenia na Uniwersytecie Opolskim władze uczelni uznały za wprowadzający modelowe rozwiązania w zakresie rozwoju programów nauczania

Specjalność Global Studies na kierunku Politologia Uniwersytetu Opolskiego – rezultat projektu „Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu edukacji studentów dziennikarstwa i politologii” uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC

Projekt „Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC” została nominowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do ogólnoeuropejskiego programu
GENE Global Education Award 2020/2021 , jako przykład dobrych/ inspirujących praktyk w zakresie edukacji globalnej
w Polsce

przeszkolonych psychologów, lekarzy, policjantów, nauczycieli i uczniów w kwestiach dt. przemocy domowej w Gruzji

widzów na pokazach online gromadzi Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC

wpieramy 4 ośrodki dla osób głuchoniewidomych w Gruzji. Nasze działania pomocowe i edukacyjne w tym zakresie dotarły do ponad miliona osób.

statut fundacji

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja HUMANDOC, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez: Mateusza Mularskiego, Urszulę Laskowską, Dominikę Springer, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Panią Aldonę Czamarską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Konduktorskiej nr 4 lok.29, w dniu 08.02.2010 Rep Nr 212/2010.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.

§ 5

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.
2. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe lub specjalizowane, zwane dalej łącznie „Oddziałami”, przy czym zasady i tryb tworzenia i rozwiązywania Oddziałów, zasady ich funkcjonowania i ramy struktury organizacyjnej określono w § 51 Statutu. .
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5-1

1. Oddziały Fundacji są tworzone i rozwiązywane przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
2. W uchwale o powołaniu Oddziału określa się:
a) siedzibę Oddziału,
b) adres Oddziału,
c) nazwę Oddziału którą tworzy się poprzez dodania do nazwy fundacji słów „- oddział w” oraz nazwy miejscowości będącej siedzibą Oddziału,
d) strukturę organizacyjną Oddziału,
e) zadania Oddziału,
f) czas na jaki powoływany jest Oddział,
g) inne, istotne dla funkcjonowania Oddziału postanowienia.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Misja fundacji

  § 7

Misja Fundacji

 

Naszą misją jest niesienie pomocy zarówno tej doraźnej zapobiegającej śmierci i cierpieniu ludności cywilnej, jak i tej rozwojowej dającej perspektywę na osiągniecie wyższego poziomu ekonomicznego i społecznego, a także zapewnienie zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne, które nas otacza.

Mamy pełną świadomość, iż nie można mówić o rozwoju, a tym bardziej wdrażać projektów i programów rozwojowych, w krajach rozdartych konfliktami, w których pierwszoplanową rolę odgrywa pomoc humanitarna i gdzie największą wagę ma ludzkie życie. Jednocześnie nie można szukać i budować pokoju na świecie nie gwarantując zrównoważonego rozwoju opartego na poszanowaniu lokalnej specyfiki i różnorodności.

Poszukując rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju zwielokrotniamy jednocześnie wysiłki na rzecz zapobiegania powstawaniu napięć, nieporozumień i konfliktów, wynikających z obaw przed nieuchronnymi zmianami.

Tylko otwartość, która akceptuje, respektuje i ceni różnorodność, tworzy perspektywy osobistego rozwoju i czyni grupy dotychczas wykluczone czy defaworyzowane – takie jak kobiety, dzieci, osoby chore i z niepełnosprawnościami, mniejszości społeczne i religijne oraz uchodźcy – pełnymi beneficjentami zmian.

Pokój, bezpieczeństwo, edukacja, środowisko naturalne, zrównoważony rozwój i prawa człowieka są ze sobą powiązane i wzajemnie się wzmacniają, tak naprawdę tworzą mechanizm, który po usunięciu nawet jednego z elementów przestaje funkcjonować.

Wszystkie one leżą u podstaw działania naszej Fundacji. Dlatego też nasze projekty opierają się na głębokiej współpracy z parterami lokalnymi, bo tylko takie podejście nadaje właściwy kontekst naszym programom a w długoterminowej perspektywie gwarantuje trwałość efektów naszej pracy – co jest samo w sobie celem.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 8

Celem fundacji jest:

 

 1. wspieranie edukacji i rozwoju społeczeństw (w tym społeczeństwa polskiego) i budowanie współpracy na rzecz rozwoju z krajami rozwijającymi się;
 2. poszerzanie świadomości i wiedzy społeczeństw w zakresie edukacji globalnej;
 3. zapewnianie równego dostępu do edukacji, kultury, informacji i sztuki;
 4. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, ekologii i ochrony praw zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zrównoważonej turystyki i krajoznawstwa;
 5. edukację dla bezpieczeństwa dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. działania na rzecz mniejszości narodowych i różnorodności kulturowej;
 7. upowszechnianie i ochronę praw osób z niepełnosprawnościami, chorych, pokrzywdzonych, weteranów i grup defaworyzowanych bądź wykluczonych społecznie;
 8. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz wyrównywanie szans na rozwój poprzez wsparcie utalentowanej młodzieży;
 9. działania na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie wśród kobiet, osób starszych lub wykluczonych społecznie;
 10. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i wzmacniania struktur społeczeństwa obywatelskiego;
 12. ochronę i promocję zdrowia, w tym promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 13. wspieranie działalności wolontariackiej;
 14. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób fizycznych będących w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej;
 15. udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu w kraju i za granicą, w tym wsparcie ratownictwa i ochrony ludności;
 16. udzielania pomocy systemowej (w tym wsparcia psychologicznego, prawnego, zawodowego oraz pomocy społecznej i finansowej) osobom wykluczonym, poszkodowanym, mniejszościom narodowym, uchodźcom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 17. ochrona równych praw kobiet i mężczyzn;
 18. upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
 19. prowadzenie działalności na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce oraz pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 20. wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze pożytku publicznego.

 

 

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie materiałów medialnych i kampanii społecznych o treściach społecznie zaangażowanych.
 2. Ułatwianie kontaktów oraz wymianę informacji pomiędzy branżą medialną a organizacjami pozarządowymi, rządowymi oraz innymi podmiotami.
 3. Niesienie pomocy, w szczególności pomocy rozwojowej i humanitarnej, w krajach rozwijających się.
 4. Upowszechnianie edukacji globalnej, w tym wprowadzanie elementów edukacji globalnej do systemu szkolnictwa.
 5. Organizację wydarzeń kulturalnych (w tym: festiwali, przeglądów, koncertów, spotkań, warsztatów, debat, paneli, występów, widowisk, zawodów sportowych, wystaw, wernisaży prac młodych twórców i innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych).
 6. Udzielanie wsparcia rzeczowego, osobowego bądź finansowego umożliwiającego wyrównanie szans kobiet, dzieci znajdujących się w gorszej sytuacji materialnej, nowych osób na rynku pracy, osób wykluczonych społecznie, uchodźców, sierot,  weteranów oraz osób z niepełnosprawnością.
 7. Udzielanie wsparcia rzeczowego, osobowego bądź finansowego wspomagającego rozwój wybitnych jednostek w tym utalentowanej młodzieży, niezależnych sportowców, naukowców, artystów, osoby ze środowisk akademickich.
 8. Organizowanie pracy wolontariackiej i wyjazdów dla wolontariuszy.
 9. Wymianę doświadczeń z innymi krajami poprzez współpracę z zagranicznymi  organizacjami pozarządowymi i medialnymi o podobnym profilu.
 10. Wspomagania technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Prowadzenie projektów z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej i działania na rzecz poprawy jakości kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji.

 

§ 10

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji mających zbieżne cele z jej celami.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może uczestniczyć w łączonych projektach z innymi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, instytucjami medialnymi i innymi podmiotami.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych), z czego 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

1. Dochody fundacji mogą pochodzić, w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek publicznych,
d) dochodów z majątku fundacji,
e) odsetek bankowych,
f) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji większością głosów składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza  tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 13

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności zakresie:
a) tworzenia filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, (PKD 59.11.Z),
b) postprodukcji związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, (PKD 59.12.Z),
c) dystrybucji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, (PKD 59.13.Z)
d) projekcji filmów, (PKD 59.14.Z),
e) kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), kaset wideo, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, (PKD 18.20.Z),
f) sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, (PKD 47.63.Z),
g) sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, (PKD 46.43.Z),
h) wydawania gazet, (PKD 58.13.Z),
i) wydawania czasopism i pozostałych periodyków, (PKD 58.14.Z),
j) wydawania książek, (PKD 58.11.Z),
k) pozostałej działalności wydawniczej, (PKD 58.19.Z),
l) działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, (PKD 59.20.Z),
m) działalności reklamowej, (PKD 73.11.Z),
n) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów, (PKD 82.30.Z),
o) pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, (PKD 85.52.Z),
p) działalność związana z tłumaczeniami, (PKD 74.30.Z),
q) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, (PKD 47.91.Z),
r) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
s) badanie rynku i opinii publicznej, (PKD 73.20.Z).
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią inne jednostki organizacyjne.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 14

 

Przy dysponowaniu majątkiem i dochodami Fundacji zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Władze fundacji

§ 15

Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.

Zarząd fundacji

§ 16

1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji i posiada pełne kompetencje w zakresie prowadzenia jej działalności.
2. Zarząd Fundacji składa się z minimum 2 osób.
3. Organ Zarządu jest kadencyjny. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Członek Zarządu może pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję jeśli został ponownie powołany.
5. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji na ręce zarządu, zakończenia kadencji, odwołania przez Fundatorów albo śmierci.
6. Nowych Członków Zarządu powołują Fundatorzy w składzie minimum dwóch osób mocą osobnej uchwały. Każdy z Fundatorów ma prawo powołać minimum jednego nowego członka Zarządu jednak musi być on zaakceptowany przez pozostałych Fundatorów większością głosów. Jeśli jeden z Fundatorów nie bierze udziału w głosowaniu jego decyzja jest równoznaczna z zaakceptowaniem wyboru nowych członków zarządu.
7. Fundatorzy mają prawo powołać Członka Zarządu spośród byłych Członków Zarządu.
8. Fundatorzy mają prawo do odwołania większością głosów w trybie natychmiastowym członka Zarządu, który rażąco nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań bądź działa ze szkodą na rzecz Fundacji. W przypadku odwołania członka Zarządu w trybie natychmiastowym, Fundatorzy mają obowiązek powołać nowego członka Zarządu tylko w sytuacji gdy istniejący skład zarządu zawiera mniej niż dwie osoby.
9. Członkowie Zarządu powołują Prezesa Zarządu na mocy osobnej uchwały. Decyzja o wyborze Prezesa zapada większością głosów.
10. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
11. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu.
12. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej dwóch jego członków.
13. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
14. Prezes i członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
15. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa członek Zarządu.
16. Zarząd Fundacji ma prawo do decydowania w sprawie zmian w statucie Fundacji, zmiany nazwy i siedziby Fundacji oraz tworzenia i likwidowania Oddziałów Fundacji, zmiany celów i zasad działania fundacji, misji fundacji, sposobu reprezentacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji. Decyzje zarządu w sprawie tych zmian muszą być podjęte jednogłośnie za zgodą wszystkich członków Zarządu.

§ 17

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
b) nadzór nad działalnością Fundacji
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
d) uchwalanie regulaminów
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
h) reprezentowanie fundacji na zewnątrz
i) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
j) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
k) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości,
l) powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 18

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji oraz w sprawach z zakresu prawa pracy i związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych może składać jednoosobowo jeden z członków Zarządu.
2. W sprawach zmian w statucie Fundacji, zmiany nazwy i siedziby Fundacji oraz powoływania stałych i czasowych placówek terenowych, zmiany celów i zasad działania fundacji, misji fundacji, sposobu reprezentacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji decyzję podejmuje jednogłośnie Zarząd.

Połączenie z inną fundacją

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 20

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje jednogłośnie Zarząd.

Likwidacja fundacji

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, lub w razie decyzji Zarządu w tym przedmiocie.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 22

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Zarządu, na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Nasza polityka i wartości

sprawozdania

2010

Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

2014

Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

2018

Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

2022

Sprawozdanie finansowe – POBIERZ

2011

Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

2015

Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

2019

Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

2012

Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

2016

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne – POBIERZ

 

2020

Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

 

2013

Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

2017

Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

2021

Sprawozdanie finansowe – POBIERZ
Sprawozdanie merytoryczne – POBIERZ

 

Pracownicy

Zespół HumanDoc składa się obecnie z niemal pięćdziesięciu stałych pracowników oraz wolontariuszy i ekspertów. To osoby pochodzące z kilku krajów. Znacząca część naszego zespołu to uchodźcy. Mówimy po polsku, angielsku, ukraińsku i rosyjsku. Mamy dwie siedziby: w Warszawie i Opolu.

Pracujemy według standardów międzynanarodowej pomocy humanitarnej. Mamy wdrożone m.in. procedury: Safeguarding, Child Protection i Code of Conduct.

Urszula MARTYNISZYN

Urszula MARTYNISZYN

Prezeska Zarządu

Absolwentka medioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Reżyserka filmowa, producentka, montażystka. Absolwentka Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Współpracowała z TVN, TVN Discovery Historia, TVP Kultura i TVP INFO w zakresie realizacji i produkcji filmowej. Realizowała i koprodukowała filmy dla największych stacji TV w Polsce.

 

STANISŁAW JAN BRUDNOCH

STANISŁAW JAN BRUDNOCH

Szef programu „Misja Ukraina”

Studiował na Instytucie Wschodnim UAM w Poznaniu, zajmował się analityką wydarzeń na Kaukazie Południowym oraz w Europie Wschodniej dla Instytutu Druckiego – Lubeckiego (2012/2013), stypendysta Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na Erywańskim Uniwersytecie Państwowym (2012), lektor języka polskiego oraz tłumacz w Polskim Centrum Kultury w Kaliningradzie

MEGI BIBILURI

MEGI BIBILURI

Szefowa działu opieki wsparcia uchodźców i działu programów kaukaskich

Założycielka gruzińskiego Stowarzyszenia Most Przyjaźni „Kartlosi” działającego na rzecz pojednania gruzińsko – osetyjskiego. Od 12 lat aktywnie działa w sektorze pozarządowym i jest autorką dziesiątek projektów. Założycielka i mediatorka gruzińskiego Centrum Mediacji,. Autorka książki „The Other picture of war” portretującej wojnę gruzińsko-rosyjską z 2008 r.

Anna Stężały

Anna Stężały

Szefowa centrum integracji Ozimska 8 i regionalnego programu wsparcia dla uchodźców

Absolwentka historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez wiele lat działała we wrocławskich grupach nieformalnych, głównie związanych z kulturą i ochroną praw człowieka. Koordynowała program Erasmus na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a jako nauczycielka była liderką nagradzanych projektów uczniowskich.

Małgorzata Piłacińska

Małgorzata Piłacińska

Specjalistka ds. mediów i komunikacji

Studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka licznych reportaży i wywiadów. Od kilku lat scenarzystka filmowa, która swoją umiejętność opowiadania historii wykorzystuje także w kreowaniu treści w mediach społecznościowych.

Dominika Springer

Dominika Springer

Członkini Zarządu

Absolwentka stosunków międzynarodowych o specjalności wschodniej oraz mediacji i rozwiązywania konfliktów społecznych. Pracowała m.in. w Rosji, Gruzji, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Kirgizji, Tadżykistanie, Afganistanie, Białorusi, Bałkanach oraz krajach UE. Przez kilka lat pracowała jako dziennikarz, wydawca, korespondent zagraniczny i wojenny w programach informacyjnych Telewizji Polsat. Następnie rozpoczęła współpracę z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi. Pracuje jako wykładowca.

IZABELA ŻBIKOWSKA

IZABELA ŻBIKOWSKA

Szefowa programu edukacja i innowacje społeczne

Absolwentka psychologii społecznej i studiów podyplomowych z psychologii śledczej. Ukończyła kursy mediacji i mediacji rodzinnych. Przez ponad dziesięć lat pracowała jako dziennikarz. Współpracowała m.in. z „Dużym Formatem”, „Wysokimi Obcasami” i działem codziennego reportażu, „Witamy w Polsce”. Pracuje jako wykładowca.

Anna Trybuch

Anna Trybuch

Specjalistka ds. ewaluacji, monitoringu i raportowania

Studiowała w Studium Europy Środkowo-Wschodniej UW i Collegium Civitas, od wielu lat zaangażowana w różnego rodzaju projekty związane z pomocą edukacyjną dla dzieci, wsparciem osób starszych. Zajmowała się też doradztwem dla firm z zakresu ochrony środowiska. Wolontariuszka jednego z podwarszawskich schronisk dla zwierząt.

Karolina Zagórska

Karolina Zagórska

Koordynatorka programu wsparcia finansowego dla uchodźców

Posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań społecznych i koordynowaniu przedsięwzięć w obszarze humanitarnym, biznesowym i edukacyjnym. Brała udział w projekcie rozwojowym dotyczącym profesjonalizacji spółdzielni rolniczych w Palestynie. Z kolei w Gruzji wspierała inicjatywę, której celem była ocena infrastruktury przedszkolnej pod względem jej przygotowania na klęski żywiołowe i pożary.

Eksperci

Barbara Leszczyńska

Barbara Leszczyńska

Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Ofiar przemocy Domowej

Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Ofiar przemocy Domowej w Opolu, od ponad 5 lat współpracuje z HumanDoc prowadząc szkolenia na arenie międzynarodowej z zakresu mechanizmów przemocy domowej i jej przeciwdziałania. Szkoliła m.in. policjantów, nauczycieli, operatorów linii 112 oraz psychologów i pracowników socjalnych z innych krajów (m.in. z Polski, Gruzji czy obecnie Uzbekistanu). Bierze udział w pracach dt. opracowywania materiałów merytorycznych z zakresu mechanizmów przemocy domowej. Przez 10 lat przewodziła Zespołowi Interdyscyplinarnemu w Radzie Miasta Opole w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Edyta Rybak

Edyta Rybak

Psycholog

Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu. Prowadzi terapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci doświadczających przemocy, świadków przemocy, konsultacje wychowawcze dla rodziców. Realizuje programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc oraz programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób nieradzących sobie z agresją. Od 3 lat współpracuje z  HumanDoc . Podczas lockdown w 2020 r. wraz z HumanDoc poprowadziła pro bono szkolenia dla kilkudziesięciu psychologów w kraju w zakresie reagowania na przemoc domową w czasie izolacji.

Dorota Heidrich

Dorota Heidrich

Doktor habilitowany

Doktor hab. nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Od 1 października 2016 r. – Zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW ds. Dydaktycznych. Naukowo zajmuje się migracjami przymusowymi (uchodźcy i IDPs), szeroko pojętą problematyką współpracy rozwojowej, Transitional Justice i Dealing with the Past, międzynarodowymi organizacjami międzyrządowymi i pozarządowymi. Od lat wspiera merytorycznie Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC poprzez przygotowanie i moderację eksperckich paneli dyskusyjnych.

 Kamil Minkner

Kamil Minkner

Profesor

Prof. Uniwersytetu Opolskiego; dr hab. w zakresie nauk o polityce; kierownik Pracowni Analiz i Ekspertyz Instytutu Politologii UO. Zajmuje się teorią polityki (szczególnie kwestią polityczności), relacjami pomiędzy polityką a kulturą (szczególnie sztuką, kulturą popularną i cyberkulturą, edukacją globalną) oraz problemami demokracji w krajach globalnego Południa. Wspiera HumanDoc w zakresie realizacji projektów z edukacji globalnej.

Sabina Baraniewicz-Kotasińska

Sabina Baraniewicz-Kotasińska

Magister

Asystentka w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz doktorantka na kierunku nauki o polityce.  Interesuje się oddziaływaniami powstającymi w ramach sieci powiązań pomiędzy technologią, polityką a społeczeństwem. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Prowadzi badania związane z zarządzaniem i rządzeniem miastami w dobie zwiększającej się populacji miejskiej i zmniejszającej się ilości zasobów na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.Wspiera HumanDoc w zakresie realizacji projektów z edukacji globalnej.

Kamila Skalska

Kamila Skalska

psycholog, trener

Psycholożka, specjalistka ds. sprzętów rehabilitacyjnych od 2009 r. Trenerka pracy osób głuchoniewidomych Tłumaczka –  przewodniczka, instruktorka szkoleń tłumaczy-przewodników dla OGN. Prowadzi szkolenia dla wolontariuszy, studentów, kadry uniwersyteckiej, urzędników samorządów, uczniów i przedszkolaków w zakresie wrażliwości i savoir vivru w kontakcie z osobą głuchoniewidomą i podstaw wspierania OGN. Tłumaczka języka migowego w odbiorze wzrokowym i dotykowym dla osób głuchoniewidomych. Brała udział w tworzeniu gruzińskiej wersji alfabetu Lorma.
Anna Wołoszczuk

Anna Wołoszczuk

Psycholog

Psycholog, psychoterapeutka systemowa, realizatorka programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy realizowanych z zakładach karnych, aresztach śledczych, a także dla klientów w warunkach wolnościowych. Od 12 lat terapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu. Od ponad 5 lat uczestniczy w projektach HumanDoc w charakterze ekspertki podnoszącej kwalifikacje wybranych grup zawodowych oraz opracowującej materiały merytoryczne do szkoleń. 

Natalia Czarnecka

Natalia Czarnecka

Terapeuta

Terapeuta (psychoterapeuta w trakcie certyfikacji Terapii systemowej) Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu. Prowadzi terapie dla dorosłych osób doświadczających przemocy, terapie par będących w konflikcie oraz realizator programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc i programów psychologiczno- terapeutycznych dla osób nie radzących sobie z agresją. Od 3 lat współpracuje z  HumanDoc. Podczas lockdown w 2020 r. wraz z  HumanDoc poprowadziła pro bono szkolenia dla kilkudziesięciu psychologów z kraju w zakresie reagowania na przemoc domową w czasie izolacji.

Adam Drosik

Adam Drosik

Profesor

Od 1 października 2019 roku Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej.  Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilkunastu raportów i opracowań badawczych, w tym monografii Zarządzanie kwestiami oraz artykuły w renomowanych czasopismach naukowych Conservation Biology oraz Sustainability, będących efektem interdyscyplinarnych badań prowadzonych w ramach polsko-brazylijskiego konsorcjum badawczego. Wspiera HumanDoc w zakresie realizacji projektów z edukacji globalnej.

Bartosz Maziarz

Bartosz Maziarz

Doktor

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, specjalista ds. bezpieczeństwa. Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. W 2017 roku – Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej ds. odporności zewnętrznej UE. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zjawiska polityzacji bezpieczeństwa, profilaktyki antyterrorystycznej oraz roli i miejsca sił specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego. Wspiera HumanDoc w zakresie realizacji projektów z edukacji globalnej.

Grzegorz Haber

Grzegorz Haber

Doktor

Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego. Autor publikacji naukowych, w których przedstawia wyniki badań dot. problemów społeczno-gospodarczych współczesnego świata. Aktywny współpracownik organizacji pozarządowych; konsultant strategii i modeli zarządzania rozwojem pracowników, a także trener i doradca zawodowy pracujący m.in. z osobami z niepełnosprawnościami. Wspiera HumanDoc w zakresie realizacji projektów z edukacji globalnej.

Michał Drzewek

Michał Drzewek

Coach, trener, arteterapeuta

Aktualnie student II roku na unikatowym kierunku studiów magisterskich Filologia Polskiego Języka Migowego. Coach, trener, arteterapeuta z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz w NGO. Współtwórca Standardów Szkoleń i Egzaminów tłumaczy-przewodników oraz instruktor/trener szkoleń i egzaminów tłumaczy-przewodników i instruktorów szkoleń tłumaczy-przewodników w Polsce i Gruzji. Na co dzień pracuje jako nauczyciel informatyki, kompetencji personalnych i społecznych oraz terapii zajęciowej, a także tłumacz i lektor.

Co ważne w Fundacji HumanDoc nie działamy sami! Nie udałoby się bez zaangażowania naszych partnerów. Pierwsze działania w Gruzji możliwe były dzięki wsparciu Stowarzyszenia Merkuri. Dziś jesteśmy wspierani przez gruziński rząd, Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajową Agencją Probacji. Nasze projekty, nawet najlepsze, nie byłyby możliwe bez wsparcia ekspertów z Polski, przede wszystkim tych ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu, którzy od lat z entuzjazmem wspierają nasze działania.

W projektach dotyczących edukacji globalnej od lat korzystamy ze merytorycznego wsparcia pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Opolskiego, którzy razem z nami oswajają i tłumaczą zawiłości i zależności współczesnego świata.

Cała nasza działalność jest możliwa dzięki wieloletniej współpracy z  Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP – dzięki temu partnerstwu z powodzeniem realizujemy projekty z obszaru pomocy rozwojowej, przede wszystkim dotyczące problematyki społecznej i transformacji gospodarczo-politycznej.

Fundacja regularnie współpracuje także Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Senatem RP, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

WESPRZYJ
NAS
SUPPORT
US